Quảng Bình với nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai