38033463_874685886052402_1037369725950099456_o | Tiến độ dự án FLC Quảng Bình